Prathibha, V., Daliyamol, M. Monisha, and V. Hegde. “Farmer-Friendly Technology for Mass Production of Trichoderma Harzianum (CPTD28)”. Journal of Plantation Crops, vol. 50, no. 2, Sept. 2022, pp. 110-3, doi:10.25081/jpc.2022.v50.i2.7985.