Prathibha, V., Daliyamol, Monisha, M. and Hegde, V. (2022) “Farmer-friendly technology for mass production of Trichoderma harzianum (CPTD28)”, Journal of Plantation Crops, 50(2), pp. 110–113. doi: 10.25081/jpc.2022.v50.i2.7985.