Prathibha, V.H., Daliyamol, M. Monisha, and Vinayaka Hegde. 2022. “Farmer-Friendly Technology for Mass Production of Trichoderma Harzianum (CPTD28)”. Journal of Plantation Crops 50 (2):110-13. https://doi.org/10.25081/jpc.2022.v50.i2.7985.