Prathibha, V., Daliyamol, Monisha, M., & Hegde, V. (2022). Farmer-friendly technology for mass production of Trichoderma harzianum (CPTD28). Journal of Plantation Crops, 50(2), 110–113. https://doi.org/10.25081/jpc.2022.v50.i2.7985