(1)
Prathibha, V.; Daliyamol; Monisha, M.; Hegde, V. Farmer-Friendly Technology for Mass Production of Trichoderma Harzianum (CPTD28). JPC 2022, 50, 110-113.